Pilotprojekt RISE-KTH-IUC - Innovationscheckar

Diarienummer 2013-05506
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 380 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojekt har haft som syfte att utveckla och aktivt genomföra insatser i en mer komplex utvecklingsmodell där Innovationscheck riktats till innovativa och utvecklingsinriktade SME. I modellen ska relevant kompetens vid Industriforskningsinstituten (RISE) aktivt sökas och kopplas in samtidigt som berört företag via KTH annonserar möjligheten till genomförande av examensarbete. Huvudmålet för pilotprojektet var att utforma och testa en arbetsmetodik som ytterligare skulle stärka samverkan mellan IUC, Institut och Lärosäten till ökad nytta för SME.

Resultat och förväntade effekter

10 Innovationscheckar till SME har delats ut, och 12 examensarbetare omfattats. - en arbetsmodell har utformats mellan de berörda verksamheterna - för SME har nya kontakter med Instituten etablerats - ca 50% av SME anser att produkten/tjänsten är mogen för marknaden - 80% är nöjda med exjobben och ser att nya kontakter med lärosäten etablerats. Pilotprojektets föreslår att modellen utvidgas till fler lärosäten i samverkan med regionalt IUC-bolag och RISE. Utvidgningen sker stegvis och med en koordinerande samverkansgrupp för överföring av arbetsmetod, stöttning och uppföljning.

Upplägg och genomförande

Modellen har successivt utformats med en samverkansgrupp och en modifierad struktur på IUC´s 8-stegsmodell för Innovationscheckar. IUC har identifierat och valt ut SME, Instituten har identifierat rätt interna kompetenser med företagens behovsfrågor och KTH har annonserat ut X-jobben via sin portal när de initiala underlagen varit beredda och samordnade. X-jobbare har därefter tillsammans med akademisk handledare knutits till resp. SME. Arbetsmodellen har successivt utformats och förfinats. En övergripande tidplan för arbetsmodellenhar också tagits fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.