Pilotanläggning för uppskalning av ny teknologi avseende cellulosabaserad textilmassa från återvunna kläder

Diarienummer 2013-01901
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat de viktigaste teknikutmaningarna och grundläggande processteg, som ett första steg för att senare kunna specificera och dimensionera nödvändig utrustning. Projektet har också initierat ett arbete för att tydliggöra legala, operativa och finansiella strukturer för att etablera och driva pilotanläggningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat till ett intresse från flera aktörer att antingen ingå eller associeras/kopplas till nästa steg av projektet. Projektet har också resulterat i ett intresse från flera viktiga aktörer i värdekedjan, utöver de som ingår i projektet, att påbörja affärsanalys för att etablera verksamhet inom insamling och återvinning av använda textilier.

Upplägg och genomförande

Upplägget har byggt på att identifiera ett antal prioriterade analyser som kan genomföras utan att involvera samtliga projektmedlemmar. Dessa analyser rör etablering av en fungerande värdekedja, från insamling av textil till produktion av textilfiber, samt ett utvalt antal analyser kring några identifierade teknikutmaningar. Projektet har sedan genomfört ett antal protokollförda projekt- och delprojektmöten där genomgång och slutsatser från analyserna gjorts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.