Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimerad produktion och styrning av biogasproduktion på gårdsnivå

Diarienummer
Koordinator FarmBioTech AB
Bidrag från Vinnova 299 926 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Delar av syftet och målsättningarna för projektet har uppnåtts, andra kräver fortfarande mer arbete. Uppgraderingen av prototypreaktorer har lyckats. Tester av småskaliga prototyper har utförts. Design av styrsystem och gasmätning för större prototypreaktorer har påbörjats. Reglerkraftpotential samt immateriella tillgångar jobbar vi med och ser positivt på möjligheterna inom dessa områden. Jag nöjd med hur projektet har genomförts och resultaten det har utmynnat i. Dock har jag underskattat hur tidskrävande vissa moment av projektet skulle vara.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat har i de flesta fall varit positiva. Dock har de biologiska system som undersökts varit mer komplexa än väntat. Detta medför att ytterligare tester krävs innan systemen kan skalas upp. Tester av stabilitet och förmåga att rengöra gasen har varit positiva. Tester av biogasproduktionen och utrötning har delvis varit positiva men på grund av fallerande utrustning ofullständiga. Genom projektet har FarmBioTech fått möjlighet att utveckla sitt system för biogasproduktion på gårdsnivå och vi ser goda möjligheter för framtida ansökan till Innovativa Startups steg 2.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektets genomförande har varit bra. Dock har jag underskattat hur tidskrävande vissa problem skulle vara att lösa. Detta då biologiska system är både oförutsägbara och komplexa. Enligt min erfarenhet blir det både tids- och kostnadseffektivt att utföra FoU i en Start-up-företag som använder egna lokaler. Att genomföra ett liknande projekt vid ett universitet skulle kosta mångdubbelt. Nackdelen med upplägget är dock den risk som entreprenören själv måste ta, vilket dock gäller alla Start-up-företagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03891

Statistik för sidan