Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster

Diarienummer 2014-05184
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Syftet var att utvärdera UV/NIR för mätning av kemiska egenskaper i massatvätten för att ersätta nuvarande manuella mätningar. Detta ger en momentan och detaljerad information som skall ge ett bättre underlag för processtyrning och möjliggöra minskad kemikalieanvändning och tvättförluster. Två prober, UV/NIR (PulpEye AB) installerades och uppmätta spektra korrelerades med våtkemiska analyser av POC, DOC samt metalljoner. Resultatet visar att UV/NIR kan användas för on-line mätning av DOC och Na och konduktivitet samt att NIR innehåller värdefull information om processen.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har visat att det är möjligt att med UV bestämma DOC (löst organiskt material), natriumhalt och konduktivitet (vilket främst beror på natriumhalten). NIR kunde användas för bestämning av DOC men framförallt gav den intressant information om processen. Studien har lett till att flera bruk visat ett intresse för tekniken inom massatvätt men även vid andra processteg. Metoden har en stor potential och flera bruk som uttryckt intresse att använda tekniken för att mäta andra kemikalier så som fettsyror, triglycerdier mm, on-line, i massatvätten och i andra delflöden.

Upplägg och genomförande

Projektet var en förstudie där en dubbelprob med NIR och UV installerades i sista steget i massatvätten för att mäta tvättvattnets kemiska egenskaper on-line. Manuella prover togs under försöket, dessa analyserades i ett externt laboratorium m.a.p. POC, DOC, och metalljoner (Na, K, Ca och Mg). NIR- och UV-spektrumet analyserades med multivariabel dataanalys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.