Ojämställdhet som drivkraft för innovation - pilotprojekt

Diarienummer 2015-06634
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för Vård och Omsorg
Bidrag från Vinnova 575 666 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att identifiera innovativa lösningar på utmaningar inom äldreomsorgen för att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Projektets mål var att genom normkritisk design visa på hur ett innovations- och jämställdhetsperspektiv kan förstärka varandra.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i fem normkritiska designkoncept som syftade till att synliggöra hur innovations- och jämställdhetsperspektiv kan förstärka varandra. Slutkonferensen visade att det finns ett intresse bland kommuner, SKL:s projekt Modellkommuner och Vinnovas idéslussar att projektets resultat paketeras och sprids på ett lättillgängligt sätt då projektresultaten bedöms vara centrala för att synliggöra nya områden för innovation och för att stärka personalens arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

Upplägg och genomförande

Projektet har kartlagt äldreomsorgen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Intervjuer har genomförts med medarbetare inom hemtjänsten och äldreboenden, observationer, studiebesök och ett nedslag i forskning och aktuell samhällsdebatt. Projektet identifierade alternativa berättelser hos personalen kring såväl utmaningar och innovation. Med stöd i normkritisk design gavs dessa dolda arbetsmoment en fysisk form och projektet resulterade i fem normkritiska designkoncept. Projektet har utgått ifrån och bidragit till nya perspektiv i SKLs Innovationsmodell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.