Ögonrörelseträning för dyslektiker

Diarienummer 2013-05393
Koordinator RetCorr AB
Bidrag från Vinnova 381 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att ge ett större underlag för att utvärdera vår metods påverkan på barn och ungdomar med lässvårigheter. Projektet skulle även utveckla en digital prototyp till ett ´ordkedjetest´ samt utvärdera denna. Vi skulle även utvärdera ett nyutvecklat ögonrörelsemätningsbaserat analysredskap för att se om detta skulle kunna användas för utvärdering av träningsmetoder. I allt väsentligt har målsättningarna uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

De elever som tränade enligt plan visade som i tidigare studie förbättringar som var mer än det dubbla av vad som normalt förväntas. Ordkedje-prototypen fungerade bra och testades på eleverna i den andra omgången. Testet gav en hel del värdefull information för vidare utveckling. Mer än hälften av eleverna tyckte att datorversionen var likvärdig eller bättre än pappersversionen. ögonrörelsemätningen funderade bra med en kortare text och gav resultat i linje med våra andra mätningar. Projektet har gett en mängd värdefull data både för marknadsföring och för vidare utvecklingsarbete

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes främst på ängkärrskolan, en skola helt inriktad på elever med dyslexi och liknande svårigheter. Under den första omgången genomfördes även en träning med elever på en skola i Helsingborg Med det större underlaget och en del störningar under den första omgången kan vi se att om träningsfrekvensen är för låg (1-3 pass per vecka) så uteblir eller minskar effekten kraftigt. För träning i skolmiljö behöver vi ett betydligt rigidare uppfölningssystem för att garantera effekten. Testen med de nya metoderna gav mycket, men för frekventa mätningar återstår mycket arbete

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.