OffshoreVäst

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Brandteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet, som också uppfyllts, var att utarbeta en väl förankrad ansökan till Vinnovas Vinnväxtprogram. Ett konsortium med 48 deltagare från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor har utvecklats som stöder planen att utveckla industrisegment och teknikområden inom offshore. Konsortiets sammansättning och storlek ger den bredd och det omkringliggande nätverk som ger förutsättningar till en framgångsrik fortsättning. Genom denna konstellation möjliggörs målet att på sikt kunna ta en ledande ställning inom starka svenska konkurrensområden.

Resultat och förväntade effekter

En Vinnväxtansökan har tagits fram som ett stort antal företag och organisationer står bakom som utsetts till en av nio intressanta satsningar som kallats till intervjugenomgång. Planeringsarbetet har bidragit till att offshoreområdet uppmärksammats utanför branschen och att nya möjligheter för samarbete identifierats.

Upplägg och genomförande

Resultatet baseras på ett stort antal kontakter med organisationer, besök och telefonkontakter, workshops och informationsmöten. Vi har kunnat konstatera en stor marknadspotential i vårt närområde, att intresset bland såväl företag, akademi som offentliga aktörer att delta i en satsning som Vinnväxt representerar är stort. Närmare 50 organisationer är i dagsläget direkt engagerade och 9 strategiska samarbetspartners är knutna till initiativet. Ett antal innovationsprojekt har identifierats något som ytterligare bidrar till en snabb och engagerad projektstart.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.