Objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för hållbar produktion

Diarienummer 2012-02503
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att verifiera hypotesen att det är möjligt att med CT-röntgenteknik upprätta mätbara objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för kombinationsförband i olika materialkombinationer. Projektet har visat att det är fullt möjligt att med CT-röntgen genomlysa, mäta bredd, längd, tjocklek och störningsinnehåll (oftast porer) på och i limsträngen, i en sluten fog av stål -stål, stål - aluminium, aluminium -aluminium och stål - fiberkomposit.

Resultat och förväntade effekter

Projektets hypotes har verifierats genom att CT-röntga ett antal verklighetsbaserade mixfogförband i olika materialkombinationer och kunnat konstatera förbandets verkliga geometri. Effekten av detta är att grunden är lagd för att långsiktigt kunna implementera relevant mätteknik för att objektivt kunna bedöma ett förbands kvalitet och säkerställa att man uppnår en fog som klarar de lastfall man dimensionerat för både i produktutvecklingsskedet och löpande i produktion.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har i samråd med Volvo Car Body Components och Lighter-nätverket valt intressanta materialkombinationer för de provkroppar ´kuponger´ som tillverkats, genomlysts och mätts. Dessa typfall har analyseras för att kunna koppla förbandets viktiga parametrar mot ideala fogförutsättningar som påverkar förbandets lastbärande förmåga. Avsikten har inte varit att upprätta en fullständig fogmatris utan att principiellt undersöka några viktiga materialkombinationer och typfogar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.