Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag - Autoliv Research
Bidrag från Vinnova 4 612 500 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet var att utvärdera olika säkerhetsbälteskoncept, som ska hjälpa den åkande att sitta väl fastspänd genom hela förloppet av en krock, inklusive potentiella dynamiska händelser innan krock. Syftet var att utvärdera koncepten utifrån ett attityd, hantering, komfort och säkerhets perspektiv. Två kompletta koncept med nya bältesgeometrier togs fram och utvärderades ur attityd-, hanterings- och komfort perspektiv o Attitydstudierna gav en fördjupad förståelse för hur nya bälteskoncept mottas och vad det är som får användare (barn, ungdomar, vuxna) att vilja eller inte vilja använda ett nytt bältessystem. o Hanteringsstudien gav ökad kunskap kring hur förstagångsanvändaren hanterar en ny typ av bältessystem o Körstudierna gav ökad komfortkunskap om hur användarna upplever nya bältessystem under längre körsträckor o De hanteringsproblem som visade sig för det ena konceptet för förstagångsanvändare, utreddes i en fördjupad studie. För-försträckare fasthållande effekt av barn- och vuxenkrockdockor i ett antal olika dynamiska händelser innan krock har utvärderats genom ett omfattande provprogram. Studierna har resulterat i en omfattande kunskapsbas, inklusive nyutvecklade metoder om komfort, hantering och attityd samt krocksäkerhet i kombination med potentiell dynamiska händelser, som ger industrin kvalitativ input till design av framtida skyddssystem. Projektet har resulterat i flera akademiska resultat, såsom ett flertal studentprojekt samt ett examensarbete på Masters-nivå på 60 hp (ett års studier). Skrivandet av ett par vetenskapliga artiklar är pågående för presentation på relevanta konferenser och i tidskrifter.

Resultat och förväntade effekter

Kvalitativ input till design av framtida skyddssystem som krävs för att förbättra skyddet för den åkande för att på så sätt uppnå nollvisionen och bidra till programmets mål att minska antalet trafikdödade. Djupet på arbetet, inklusive konceptframtagning och utvärdering, bidrar starkt till att möjligheterna för industrialisering av nya produkter ökar. Projektet har bidragit till att förstärka samarbetet mellan industriparterna, samt mellan industriparter och universitetet. Projektet har även bidragit till att vidareutveckla kompetensen inom barnsäkerhetsforskning, ett område där svensk fordonsindustri är ledande. Medverkande företag kan, på ett konkurrenskraftigt sätt, erbjuda ett utökat skydd för den åkande i baksätet i dynamiska händelser innan krock. Denna unika kompetens bidrar till att bevara och stärka svensk fordonsindustris säkerhetsledande position. Projektet bidrar till att upprätthålla, och utveckla, den kompetens som finns inom krocksäkerhet gällande dynamiska händelser innan krock. Kompetenshöjning inom utveckling av skyddssystem samt provmetodsutveckling. Projektet har producerat interna rapporter som på sikt kommer att publiceras offentligt i peer-reviewed journals. Dessutom har flera studentprojekt genomförts, inklusive ett examensarbete på masternivå.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre faser: 1) konceptutveckling, 2) attityd, hantering och komfort utvärdering, 3) krocksäkerhetsutvärdering. De två första faserna fokuserade på utveckling och utvärdering av två nya bälteskoncept, ´extra bälte´. Omdesign av koncepten gjordes efter varje utvärdering för att produkten skulle anpassas bättre för användarsituationen. Detta har medfört en användarcentrerad iterativ utvecklings och utvärderingsprocess kunnat genomföras, vilket resulterade i lösningar som visade både på för- och nackdelar och ny kunskap om hur barn och vuxna värderar komfort kontra säkerhet. Krocksäkerhetsutvärderingen gjordes på ett tredje koncept, s k för-försträckare. Ett stort antal dynamiska händelser innan krock har utvärderats genom ett omfattande provprogram. Provningen har inkluderat metoder så som krockprover med inbromsning, robotstyrda bilar i manöver svängar, robotstyrda bilar i dikeskörningar och användning av en nyutvecklad provmetod i lab för att simulera dikeskörningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.