Ny partnerskapsmodell mellan sjukvård och privat aktör för ökad innovationstakt och vårdflödesförbättring

Diarienummer 2014-03059
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Medicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 1 350 999 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har etablerat ett samarbete med de tre leverantörerna inom respektive vårdflöde. Kartläggningar har genomförts i samtliga tre flöden med förslag på vårdflödesförbättrande projekt. I två av tre flöden har samarbetsorganisationen med partnern startas upp. Den prestationsbaserade betalningsmodellen har applicerats på ett pilotprojekt för att förtydliga och vidareutveckla parametrar och principer. Projektet har därmed skapat en grund för det fortsatta samarbetet och vidareutvecklingen av partnerskapet.

Resultat och förväntade effekter

Partnerskapen sträcker sig över en period på 14-20 år, med en utveckling i tre faser. Effektmålen kommer att kunna mätas först efter en längre tidshorisont, då vårdflödesförbättrande projekt har genomförts fullt ut och utvärderats. Detaljering av vårdflöden har gjorts genom kartläggningar. Projektet har dokumenterat processer och riktlinjer som stöd för mottagarorganisationen. Det har även förberetts för installationerna. Kunskapsöverföring har skett genom bland annat ett avsnitt i metodbok och genom deltagande på innovationsseminarium.

Upplägg och genomförande

En viktig förutsättning för projektet har varit en bred förankring och ett samarbete över många avdelningar, med involvering på operativ, taktisk och strategisk nivå. Utmaningarna med en pågående organisationsförändring har hanterats genom involvering av både nuvarande och framtida beslutsfattare. Patientflödeskoordinatorn har påskyndat förankringen i nya delflöden och agerat som stöd till klinikerna i det operativa arbetet. En specifik arbetsgrupp tillsattes för arbetet med att vidareutveckla betalningsmodellen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.