Nanokolbeläggning

Diarienummer 2016-03713
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 451 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt - sommar 2016

Syfte och mål

Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella applikationer där sänkt friktion ger fördelar i form av ökad verkningsgrad, ökad livslängd och förlängda underhållscykler. Projektets mål är att ta fram en högpresterande lågfriktionsbeläggning baserad på grafen och introducera denna på marknaden. Ett viktigt mål i projektet är att ta fram en demonstrator som visar fördelarna med en grafenbaserad lågfriktionsbeläggning. Under projektets gång förväntas en ökad förståelse kring hur grafen påverkar lågfriktionsbeläggningens egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Med en grafenförstärkt lågfriktionsbeläggning är tanken att förse marknaden med en högpresterande beläggning som möjliggör produkter med ökad prestanda. En demonstrator kommer att tas fram och goda resultat sprids i form av nyhetsbrev och publikation, via hemsidor och sociala media samt vid mässdeltagande och marknadsaktiviteter. Projektets deltagare får en fördjupad kompetens kring grafenbeläggningars egenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Beläggningsformuleringen kommer att anpassas till de krav som inhämtas från slutanvändarna och marknad. Verifiering görs i material- och tribologiska tester och återkopplas för utveckling och optimering av beläggningen. Ett optimerat material appliceras på demonstratorn och resultat verifieras i rigg- och fullskaletester.Testresultat analyseras av projektdeltagarna med målsättning att nå en färdigtestad lösning vid projektets slut. Som stöd för marknadsintroducering av beläggningen kommer olika aktiviteter att genomföras i implementeringsfasen av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.