Myndighetsgemensam utveckling av ett riskvärderingsstöd inom sjukförsäkringsprocessen

Diarienummer 2013-04839
Koordinator Försäkringskassan - Huvudkontoret Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektets planeringsfas var att åstadkomma en bra grund för projektets fortsatta arbete, inklusive att säkerställa att projektorganisationen får input från berörda verksamheter och även förankrar arbetet. Målet med projektets planeringsfas var att tydliggöra projektets mål och leveranser, samt att etablera en projektorganisation. Syfte och mål är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet vid projektslut, år 2017, är följande: 1.Analysverktyget och ett eller flera beslutsstöd/verktyg är utvecklade, testade och utvärderade. 2.Informations- och utbildningsmaterial är framtaget. 3.Införande är påbörjat. Införandeansvaret överfört till landsting/regioner och Försäkringskassan. 4.Beskrivning av ansvar för förvaltning och vidareutveckling av kunskapskällan, beslutsstödsystemen och analysverktygen är accepterad och etablerad. 5.ökad kunskap om sjukskrivning och vilka faktorer och insatser som påverkar.

Upplägg och genomförande

Planeringsfasen har genomförts av en mindre arbetsgrupp med deltagare från Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting. Efter några månader etablerades projektets styrgrupp i vilken ingår, utöver representanter från nämnda organisationer, även representanter från Socialstyrelsen och landsting/regioner (se bilaga 1 i bifogade projektplan). Styrgruppen har beslutat i särskilt viktiga frågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.