MT4H-Medicinteknik för Hälsa&Hållbarhet,-ökad kunskap genom samverkan.Delproj1-Vård&omsorg i hemmet

Diarienummer 2016-02601
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - SJUKVÅRDSLEVERANTÖRERNAS SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta delprojekts mål och syfte har varit att bidra till att: - sjukvården själva ska formulera tydliga mål att specialiserad egenvård är en naturlig del av vården -patienter ska ha tillgång till effektiv behandling som patienten kan, om patienten vill, sköta så mycket som möjligt hemifrån och på så sätt få hög livskvalité och bästa möjliga hälsa samt -tydliggöra medicinteknikens roll som möjliggörande för en mer individanpassad vård.

Resultat och förväntade effekter

Konkreta resultat från delprojektet är dels en rapport som bla innehåller identifierade hinder och rekommendationer av förbättringsområden och dels bildandet av en arbetsgrupp med flera av de aktörer som deltog i rundabordssamtalet ingår. Denna grupp arbetar nu vidare med att genomföra projekt med syfte att minska de av gruppen identifierade hinder samt höja kunskapsnivån hos relevanta aktörer. Ökad samverkan kan ses som ett resultat av att arbetsgruppen etableras. I arbetsgruppen ingår patientorganisationer, professionsorgansationer, vårdföreträdare och näringslivet.

Upplägg och genomförande

Proj genomfördes med ett rundabordssamtal och ett antal förmöten. Dessa har fokuserat på de utmaningar och krav som omställningen till en mer distribuerad patient- eller individcentrerad vård och omsorg ställer på framförallt företag, landsting och kommuner, personal och brukare. Spridning av projresultaten har gjorts i en rapport som spridits till fler aktörer än de som deltog aktivt i arbetet. Proj avgränsas till specialiserad egenvård där patienten (alt anhörig) själv tar ett stort ansvar för sin vård. Det berör inte hemsjukvården där personal regelbundet kommer hem till pat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.