Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellering korrosion i nya typer av betong

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Avd Korrosion i Aggressiva miljöer
Bidrag från Vinnova 287 530 kronor
Projektets löptid april 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Potentialen för mekanistiska modeller har undersökts och simuleringar har framgångsrikt gjorts för nya betongsammansättningar med armering i vägmiljö vad gäller korrosion. Möjligheterna för mekanistiska modeller att undersöka geometriska effekter i fler än en dimension, inte enbart längs tjockleken på täckskiktet i armerad betong, bedömdes som goda. Framtida arbete kunde identifieras och handlade om vilka typer av exponeringar som behövs göras för att få de nödvändiga parametrar modellerna behöver för att tillförlitligt kunna simulera fler nya typer av betong i vägmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Användningen av mekanistiska modeller möjliggör detaljerad analys vad gäller reaktioner, jontransport, vätning, gasupplösning och strömfördelning i rum och tid i armerad betong, egenskaper som styr huruvida korrosionsangrepp kommer ske. Användningen idag är dock begränsad p.g.a. avsaknad av vissa parametrar och valideringsexempel. Nästa steg blir att ta sig an de förbättringspunkter som identifierats under förstudien, främst att ställa upp experiment i kontrollerad miljö. Detta arbete kan bli relativt omfattande och kommer kräva att flera samarbetspartners involveras.

Upplägg och genomförande

Under arbetets början genomfördes en litteraturstudie för att få en överblick av tillgängliga modeller och experimentella data. Därefter ställdes en mekanistisk 1D modell upp och försök till validering av modellen till de nuvarande projektparternas mätningar och exponeringar gjordes. En förenklad modellstudie i 2D följde detta. Båda modelltyperna kunde visa värdefulla resultat vad gäller korrosion då betongens sammansättning och geometri förändrades. Flera punkter på förbättringsarbete av både experiment och modelleringsarbete kunde till slut ställas upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00656

Statistik för sidan