MAXA MEDTEK En starkare koppling mellan Svensk medicinteknisk industri och infrastruktursatsningarna i Lund

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Bioscience and Materials / Surface, Process and Formulation
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Övergripande mål med projektet är att bidra till en ökad kunskap och medvetenhet kring möjligheterna med MAX IV och ESS för tillämpningar inom Medicinteknik-sektorn. Andra mål för projektet är att identifiera relevanta tillämpningar (och relaterade tekniker) inom medicinteknikbranschen, fånga upp industrins intressen och hitta eventuella synergier mellan företag vars gemensamma intressen kan drivas vidare i strategiska diskussioner. En annan viktig målsättning är att få in tillämpningar för Medicinteknik och relevanta Medicinteknikföretag i andra pågående satsningar.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: -Relevanta tillämpningar och tekniker som finns, eller kommer finnas, tillgängliga på MAX IV och ESS som kan vara till nytta för Medicinteknisk industri identifieras. -Nätverk och konstellationer med gemensamma intressen, vilka i förlängningen kan generera plattformar och projekt. -Utbildningar och workshops riktade mot Medicinteknisk industri. Effekt: Svensk Medtech-industri får tekniska och ekonomiska fördelar baserade på kunskap som genereras genom utnyttjande av MAX IV, ESS och andra internationella strålkällor.

Planerat upplägg och genomförande

Genom en ökad kunskap kring relevanta tillämpningar, tekniker och praktiska detaljer kring tillgänglighet vill vi även sänka tröskeln för Medicinteknisk industri både nationellt och internationellt att utnyttja anläggningarna, och därmed öka tillgängligheten. Projektet är uppdelat i två steg. Det första steget inbegriper kartläggning av relevanta tillämpningar och tekniker, och akademiska grupper som redan är aktiva inom området, samt företag som potentiellt kan ha nytta av MAX IV och ESS. För steg två inbegriper utbildning/workshop och riggning av pilotstudier.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.