LUST- Lärande Utveckling av energiSparande Teknik

Diarienummer 2013-01751
Koordinator SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AKTIEBOLAG SISAB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

LUST (Lärande Utveckling av energiSparande Teknik) var en mycket lyckad och lärorik förstudie. Genom samverkan med ett stort antal resurser har arbetet i projektet resulterat i sex konkreta lärdomar som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Lärdomarna var följande: 1. Kunskap ger mod 2. Användaren i fokus 3. Rätt data i rätt tid 4. Koppling till förskoleplanen 5. Vi tillsammans 6. Det forskande barnet

Resultat och förväntade effekter

Den interna kartläggningen som SISAB gjorde under förstudien visar en möjlig besparing på ca 5 % av SISAB:s totala energianvändning i förskolebeståndet. Förstudien visar också att besparingspotentialen är större i äldre fastigheter men att metoden är lika applicerbar oavsett byggnad. Projektet går nu över i en utvecklingsfas som syftar till att ta fram ett pilotförsök på den första förskolan som byggs inom konceptet Framtidens förskola.

Upplägg och genomförande

Metoden, med fyra kunskapsinhämtande faser och två analyserande faser, som användes i förstudien skapade goda förutsättningar att nå projektmålen. Tack vare vårt fokus på förankring och delaktighet har vi mött engagerade och kunniga specialister som har bidragit mycket inom sina respektive områden. Dessa resurser kommer att fortsätta spela en viktig roll i utvecklandet av lösningen. Som ett led i förankringen är också kunskapsåterföringen viktig och därför fokuserar vi nu också på att delge andra våra lärdomar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.