Konstnärligt Campus, nya näringar och innovationsstödssystemet

Diarienummer 2012-02459
Koordinator Umeå universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 2 020 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet ställs tre övergripande frågor. (1)Vilka kompetenser och vilka arbetssätt behöver vi komplettera dagens innovationsstödsystem med? (2)Hur ska framtidens affärscoacher arbeta? (3)Hur hittar vi framtidens entreprenörer?. Resultaten visar bland annat att; entreprenörens framtida roll kan utvecklas genom entreprenöriella team; på vikten av att alternativa karriärvägar etableras och synliggörs; och att affärscoacherna får en mer proaktiv roll. Ett förslag på hur innovationsstödet kan utvecklas presenteras (Open Ice).

Resultat och förväntade effekter

Utifrån diskussionen om framtida kompetensbehov, nya arbetsprocesser, entreprenörens framtida roll och förändrade roller för affärscoacher har ett förslag till utvecklat innovationsstödsystem föreslagits. Systemet utformas på ett sätt som bättre tillgodoser de nya kompetensbehov som finns genom att föreslå nya arbetsprocesser och nya roller för entreprenörer och affärscoacher. Förslaget illustrerar vad vi kallar ´Open ICE´, ett innovationsstödsystem där idéerna står i centrum. ICE är förkortning på Innovative, Co-creative Ecosystem och förklaras ingående nedan.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har fem olika delstudier genomförts. Genom fyra olika analysverktyg/-modeller har projektets frågeställningarna belysts. De fyra modellerna utgår från; utmaningar för marknadsnära och akademinära start-ups; forskar- och entreprenörskapsparadoxen; bisysslors roll som inkörsport till företagande; samt kognitiva tankemodeller. Resultaten visar att entreprenörens framtida roll kan utvecklas genom entreprenöriella team, vikten att alternativa karriärvägar etableras och synliggörs och att affärscoacherna får en mer proaktiv roll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.