Konsten att skapa stad

Diarienummer 2014-03053
Koordinator Nacka kommun
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Urbaniseringen ökar kraftigt och vi bygger nu Nacka stad som skall stå klar 2030. Vi har genom FRÖN utforskat om medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens behöver få en ny och starkare roll i stadsutvecklingens olika faser. Svaret är ja. Vi har uppfyllt målet att hitta nya lösningar och arbetssätt som kan skapa en inspirerande, inkluderande och välkomnande stad både under byggtiden och när det är klart. Ett exempel är KOLIBRI - kollaborativ gestaltning. Nya strategier och metoder stödjer medskapande platsutveckling med konstnärlig höjd och implementeras nu på bred front.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har stimulerat innovationslusten i stadsutvecklingen både internt och externt. Vi har expanderat gränserna för vad som anses möjligt. Idéer och perspektiv som tidigare upplevdes otänkbara ses nu som både möjliga och relevanta. Flera nya arbetssätt skapar nu genom ett systematiskt införande en etablering av nytt system. Stor uppmärksamhet i media och bland kollegor nationellt och internationellt. Spilleffekter på andra kommunala tjänster, tex äldreomsorgen, med intresset att utveckla liknande nya arbetssätt. Ett resultat helt i linje med modern forskning.

Upplägg och genomförande

Vår tes har från start varit att det är genom görandet innovationen klarnar och får fäste. Vi har arbetat utifrån principerna för att driva utveckling i komplexitet och därför har detta projekt bland annat bestått av ett antal ´piloter´ indelade i tematiska grupper där vi testat nya arbetssätt i rimlig skala och sedan systematiskt reflekterat och skapat lärande. Vi har genom piloterna pressat gränserna i given kontext. Vad är möjligt? Utifrån vårt perspektiv och erfarenhet en nödvändighet för genomslag och framgång. Analysen är att vårt upplägg och ledningsmetod fungerat mycket väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.