K2 Kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 6 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Lunds Universitet, Malmö Högskola och VTI valdes för att bygga upp Centrumet. Syftet med K2 var att starta ett tvärvetenskapligt kunskapscentrum inom kollektivtrafikområdet som bygger på samverkan med intressenter i branschen. Centrumet har i samarbete med branschen producerat två Färdplaner för hållbar kollektivtrafik, kunskapsöversikter mindre projekt i samarbete med de regionala parterna. Doktorander, en informatör och en centrumföreståndare har rekryterats. Kommunikation utvecklas ytterligare.

Resultat och förväntade effekter

K2 har identifierat och påbörjat arbetet med forskningsprocessen i fem FoU-områden som identifierats genom en Future Search Workshop och rundabordssamtal som kontinuerligt förs med företrädare för regionerna. Under 2014 har konkreta projektförslag skrivits fram inom respektive FoU-område vilka kommer att starta under våren 2015 enligt beslut i styrelsen. Arbetsgrupper med forskare och praktiker har formats inom varje område. K2 har fyra doktorander varav en är industridoktorand. Ytterligare doktorander kommer att rekryteras, liksom postdoktorer, samt gästprofessorer.

Upplägg och genomförande

K2 leds av en styrelse. Centrumföreståndaren ansvarar för verksamheten utifrån styrelsens beslut. Föreståndaren stöds av en ledningsgrupp som representerar de tre forskningsorganisationerna. För att skapa en stabil plattform för K2s fortsatta verksamhet ur både ett forsknings- och administrativt/ekonomiskt perspektiv har en verksamhetsplan tagits fram för 2015 som inkluderar ett tre och femårsperspektiv. En kommunikationsplan och utbildningsplan har också tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01803

Statistik för sidan