IoT som möjliggörare för effektivare smittspårning

Diarienummer
Koordinator INNOVATION SKÅNE AB
Bidrag från Vinnova 853 115 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Framtidens vård är digitaliserad. Detta kräver ett nära samarbete mellan sjukvården och marknadens teknikleverantörer kring hur nya digitala lösningar kan adressera prioriterade behov, upphandlas, implementeras och införas. Projektet syftar till att skapa lärande kring ett sådant samarbete, där deltagande parter gemensamt söker lösningar på ett kritisk behov med hjälp av IoT och där kompetens och förmåga till kravställning inför upphandling av IoT-baserade lösningar utvecklas. Deltagande företag har skapat en innovativ lösning i samverkan med relevanta verksamheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektets teknikleverantörer har, i samverkan med kliniska verksamheter inom Region Skåne, utvecklat en IoT-baserad tillämpning för Smittspårning som ger förutsättningar -att i realtid fastställa till vilken grad ett tillstånd svarande mot Utbrott av en specifik smitta har inträffat -att vid Utbrott analysera troliga vägar för smittspridning för att identifiera ”sammanhang” (ex. en viss lokal) som kan vara orsak till utbrottet Som grund för tillämpningen ligger en generisk arkitektur för datainsamling och strukturering samt för utveckling av alternativa tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har principiellt genomfört de första stegen i en innovationsupphandling genom en nära samverkan mellan behovsägare (Enheterna för Vårdhygien och Smittskydd) och leverantören av tillämpningsplattformen. Parallellt med detta arbete har en snarlik process implementerats mellan andra vårdverksamheter och leverantör ab IoT plattform för inomhuspositionering för att kartlägga potentiella behovsområden, däribland smittspårning. I båda fallen har ett lärande skapats med syftet att öka behovsägarens företåelse för och förmåga att beställa IoT baserade lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03903

Statistik för sidan