Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT-Guiden: Från produkt till tjänst

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 982 841 kronor
Projektets löptid december 2015 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets syfte är att inspirera företag att göra väl underbyggda IoT-satsningar. Projektets mål är att skapa kunskap om de affärsmässiga aspekterna av IoT och genom fallstudier och omvärldsanalys bygga en stabil grund på vilken vi sedan skapat ett ramverk och en guide för de företag som står inför en IoT-satsning. Projektet har levererat IoTguiden, en skrift som ger tydliga råd och exempel för företag som står inför en satsning på IoT. Med utgångspunkt i specifika fall i olika branscher kan projektet presentera generaliseringar gällande övergången från produkt till tjänst med IoT.

Resultat och förväntade effekter

Projektets stora potential är i skapandet av en övergripande förståelse för de affärsmässiga aspekterna av IoT, grundad i kunskapsöversikt, något som är av stort intresse för praktiker och som konkretiserats i IoTguiden, som ger tydliga råd och exempel för företag som står inför en satsning på IoT. Projektet beaktar både framgångsfaktorer och risker och visar på konkreta exempel på specifika fall i olika branscher. Projektet presenterar branschöverskridande generaliseringar gällande IoT, samt tjänar som kunskapskälla och inspiration gällande affärsmässiga aspekter av IoT.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg bygger på fallstudier och en omvärldsstudie med fokus på IoT. Genom dessa har vi samlat kunskap om framgångsfaktorer och risker med IoT-satsningar för företag. Fallföretagen har valts ut så att de representerar olika typer av tekniska IoT-lösningar och olika branscher. Ett tjugotal svenska företag har studerats genom intervjustudier. Intervjuerna har analyserats och tillsammans med material från omvärldsstudien utgör de grunden i IoTguiden, en skrift med specifikt fokus på de affärsmässiga aspekterna av IoT.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06149

Statistik för sidan