Internationaliseringsstrategi för f3 - kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte att stärka f3:s möjligheter att främja internationell samverkan, framför allt för f3:s parter, har uppfyllts genom att en väl förankrad internationaliseringsstrategi utvecklats. Strategins syfte är att stärka f3:s och Sveriges varumärke som kunskapscentrum för förnybara drivmedel samt verka för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan Sverige och internationella aktörer. f3 har även, genom projektet, byggt upp en gemensam bild av pågående internationella aktiviteter samt lagt en grund för långsiktig samverkan med aktörer i Brasilien.

Resultat och förväntade effekter

Framåt i tiden kommer f3 att stärka sitt internationella arbete inom fyra olika områden, i enlighet med internationaliseringsstrategin. Samverkan med Europeiska motparter och den löpande bevakningen av utvecklingen inom EU för förnybara drivmedel ska stärkas. Samarbetet med internationella forskningsinriktade organisationer, som t ex IEA Bioenergy, ska utvecklas. Långsiktiga former för samverkan med aktörer i f.a. Brasilien ska utvecklas och etableras, t ex genom gemensamma projekt. Slutligen ska f3:s internationellt inriktade kommunikation stärkas.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom tre parallella processer: kartläggning av pågående internationella aktiviteter inom området; utveckling av en gemensam internationaliseringsstrategi; samt genomförande av en fallstudie riktad mot samverkan med aktörer i Brasilien. Projektet drevs av en arbetsgrupp och följdes av f3:s styrelse, vilken fungerade som styrgrupp. Samtliga parter var involverade på olika sätt - genom att bidra med material till kartläggningen, deltagande i strategiprocessens workshops och/elleri studieresan till Brasilien.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.