Integrering av information om kulturella ekosystemtjänster i privata skogsägares skogsbruksplaner

Diarienummer 2015-06586
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för idé- och samhällstudier
Bidrag från Vinnova 128 857 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en metod för implementering av information om skogens ekosystemtjänster, framförallt kulturella, i skogsbruksplaner. På längre sikt är projektets mål att bidra till en hållbar utveckling av skogsbruket, samt till praktisk samverkan och kunskapsutbyte mellan transdisciplinär skogsforskning, grön humaniora, Umeå universitet och det regionala näringslivet, här representerat av Norra Skogsägarna).

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till flera positiva effekter och resultat. De pilotstudier som genomförts har förbättrat skogsägarens/förvaltarens kännedom om fastighetens ekonomiska, ekologiska och sociala tillgångar; underlättat skogsägarens formulering av målsättningar med ägandet; förbättrat underlaget för kunskapsöverföring mellan skogsägare och förvaltare; gett projektparterna konkret erfarenhet av interaktion mellan humanistisk forskning och skogsbransch. Sammantaget har projektet främjat en hållbar utveckling av skogsbruket och skogen som natur- och kulturmiljö.

Upplägg och genomförande

Med hjälp av tre pilotstudier undersöktes förutsättningarna för att implementera en kostnadseffektiv tilläggstjänst i skoglig planering. I pilotstudierna genomfördes deltagande kartläggning, intervjuer, insamling av kulturhistoriska och rekreationsmässiga data digitalt och i fält, samt arkivstudier av främst digitaliserat källmaterial. Presentation av resultat har gjorts muntligen vid möten med olika aktörer, samt i skriftliga rapporter. Projektet varade i tre månader och vid genomförandet var projektledaren placerad vid Norra Skogsägarnas huvudkontor i Umeå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.