Integrerad Planering i Energiintensiv Processindustri

Diarienummer 2015-03936
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 396 019 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Syfte och mål

Ur denna förstudie på ett stålindustriföretag bedöms det finnas möjligheter att integrera energirelaterad planeringsproblematik med taktisk och operationell planering och styrning. Genom att planeringsmässigt koppla samman produktionsprocessernas olika flöden kan en tydligare bild av förväntat kapacitetsbehov jämte energibehov lokaliseras och på förhand bearbetas i syfte undvika slöseri genom en samverkande produktions- och energiplanering.

Resultat och förväntade effekter

Genom förstudien bedöms det finnas potential för fortsatt forskning kring hur befintliga planeringsverktyg används idag och hur de skulle kunna integreras och nyttjas på ett bättre sätt i produktionsplanering och -styrning med både kostnads-reduceringsmål och energieffektiviseringsmål. Förstudien har resulterat i att frågan väckts i nya dimensioner hos de industriella parterna med fördjupade diskussioner bland projektdeltagarna i samband med framtagandet av en plan för fortsatt forskning.

Upplägg och genomförande

Detta förstudieprojekt gick i mångt och mycket ut på att förankra projektidén bland berörda parter, utveckla ett kontaktnät, bygga upp en arbetsgrupp och staka ut ramarna för fortsatt forskning. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot med ett fortsatt fördjupningsprojekt har analyserats och diskuterats med de involverade projektparterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.