Innovative Collaborations for sustainable growth

Diarienummer 2014-05597
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 6 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förändringarna och nysatsningarna på universitetet har syftat till att öka interaktionen mellan näringslivet och offentliga institutioner, och fakulteterna. Under projektperioden har Samverkansrådet och Näringslivsrådet utvecklats till viktiga verktyg för att förenkla förankrings- och prioriteringsprocesserna. Ett annat exempel på nya koncept är inom universitetets prototypverksamhet. LTH har under projektperioden etablerat konceptet ”Open doors” som möjliggör för företag att nyttja en rad avancerade laboratorier och samtidigt dra nytta av specialistkompetens.

Resultat och förväntade effekter

Under projektperioden har uppdraget för Avdelningen Samverkan breddats och förtydligats. Avdelningen arbetar idag bl a med att stödja initierandet av universitetsövergripande projekt i samverkan med omvärlden. Dessa initiativ kommer att bli alltmer viktiga för universitetet i arbetet med att möta de globala utmaningarna. Med förbättrade förankringsprocesser genom Samverkansrådet och Näringslivsrådet och ett breddat uppdrag för Avdelning Samverkan kan universitet förväntas bli effektivare i arbetet med universitetsövergripande initiativ i samverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet har pågått under en intensiv period av universitetet med större organisationsförändringar i förvaltningen. Samtidigt har pågående organisationsförändring möjliggjort att en del aktiviteter har kunnat implementeras direkt in den nya stabsfunktionen. En del arbete blev däremot försenat och projektet fick ansöka om förlängning av projekttiden till april 2017. Framöver behöver universitetet arbeta vidare med att utveckla studentinnovationsverksamheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.