Innovativa fastighetsföretag

Diarienummer 2013-02498
Koordinator Malmö högskola - Institutionen för urbana studier
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att med utgångspunkt i kommunalt ägda fastighetsföretag analysera framväxten av organisatoriska innovationer: vilka organisatoriska förutsättningar krävs och hur förhåller sig innovationerna till affärsnytta och samhällsnytta? De seminarier som genomfördes klarlade en viktig utgångspunkt för fortsatt forskningsarbete. Den nya lagstiftning som genomfördes 2011 har lett till att de allmännyttiga bolagen har en påtaglig inneboende spänning mellan kraven på affärsmässighet och att ta det sociala ansvar som de historiskt förknippas med.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade nyttan delades i projektet upp i praktisk nytta och det tänkta vetenskapliga bidraget. Den praktiska nyttan begränsades till att seminarierna möjliggjorde diskussioner kring allmännyttans situation. Vetenskapligt har arbetet givit underlag som kan användas till framtida ansökningar och till vetenskapligt utformade texter som skickas in till internationella vetenskapliga konferenser. Den bas som nu kunnat läggas för framtida forskningsinsatser på området innebär att förnyade kontakter med privata och allmännyttiga bostadsföretag underlättas.

Upplägg och genomförande

Den plan för genomförandet som skisserades i ansökan höll, fram till två veckor före ansökan skulle skickas in då ett av företagen lämnade samarbetet. Det innebär att vi genomförde ett seminarium med förvaltningspersonalen, två med ledningarna för de två allmännyttiga företagen och arbetade fram det underlag som krävdes vid dessa arrangemang. Diskussionerna med bovärdar, husvärdar, områdesansvariga, bosociala utvecklare och andra företagen bekräftade förutsättningarna för att studera innovativa organisationsformer på vardaglig nivå i allmännyttiga bostadsföretag.

Externa länkar

http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Innovativa-fastighetsforetag/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.