Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ statistik för att nyttiggöra genomdata

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål har uppfyllts i hög grad. Projektet har etablerat ett samarbete mellan Örjan Carlborg och Statisticon. ÖC har fått djupare insikt om hur hans forskning skulle kunna främja innovation. En utredning om hur ett forskningsinstitut i tillämpad statistik har genomförts och presenterats i en rapport för Statisticons ledning. Det anses att ett sådant har stor potential att främja innovation i området genom att knyta samman verksamhet inom universitet, samhälle och näringsliv.

Långsiktiga effekter som förväntas

En förhoppning med projektet var att identifiera och utveckla kommersialiserbara tjänster baserat på ÖC’s forskning. Bedömningen blev istället att rollen för denna kompetens var tidigare i innovationsprocessen och utifrån detta utreddes möjligheten att bilda ett forskningsinstitut i tillämpad statistik för att främja samverkan mellan universitet, samhälle och näringsliv. Slutsatsen är att ett sådant institut med stor sannolikhet skulle kunna spela en viktig roll i innovationsprocessen, men utmaningar om hur dess bildande och drift skall finansieras kvarstår.

Upplägg och genomförande

Kunskap/erfarenheter från forskningen, samt hur dessa ev kunde formuleras som produkter att främja innovation, har löpande diskuterats, bearbetats och sammanställts av ÖC och Statisticon enligt ursprunglig plan. Då deras värde bedömdes vara högre tidigare i innovationsprocessen än planerat, utreddes möjligheten att bilda och finansiera ett forskningsinstitut för att främja samverkan och innovation istället för att som planerat uppvakta presumtiva kunder. Diskussioner kring upplägg och finansiering av ett forskningsinstitut har diskuterats med externa parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2017

Diarienummer 2017-02593

Statistik för sidan