Innovativ komponentteknologi via pulverteknik

Diarienummer 2014-00795
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Målet har varit att demonstrera nya vägar för att skapa produkter med hjälp av pulverteknik. Teknologier som ingår i studerade koncept är additiv tillverkning, hetisostatpressning, sintring av metallpulver samt bearbetning. Målbilden är produkter för gasturbiner, motorer och verktyg. Nya tillverkningskoncept har tagits fram och testats, först genom laborationsstudier och sedan genom framtagning och utvärdering av demonstratorer. Utvärderingen visar att det i flera finns potential att skapa nya produkter med unik geometri, mera kostnadseffektiv och med goda egenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har enligt ovan inriktats på att testa lösningar genom att ta fram demonstratorer och utvärdera dessa. Demonstratorerna har definierats av slutanvändare och utvärderingen har visat att materialegenskaperna i flera fall är goda nog för att ta vidareutveckla tillverkningskoncepten i olika sammanhang där den etablerade aktörskonstellationen kan bidra operativt. Projektet har inneburit ett stort antal nya samarbeten, internationell samverkan och nya projekt har skapats inom delområden.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits via parallella arbetspaket som var för sig har samlat aktörer inom en värdekedja eller kring en gemensam målbild. Detta har stärkt samverkan mellan olika företag och mellan högskola, institut och företag. Upplägget har medgivit en gradvis omorientering vid behov, men med en given etappindelning. En inledande fas har adresserat FoU-frågor kring materialkarakterisering, processutveckling och laboratorieexperiment har varit i fokus. I en avslutande fas har fokus gällt framtagning och utvärdering av demonstratorer där dessa har visat på framtida potential.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.