ICT-BIM För bättre processer och produkter

Diarienummer 2012-01873
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agendan ´Processer och informationshantering i byggande och förvaltning´ (Ny titel) har varit att i en nationellt förankrad forsknings- och innovationsagendan för samhällsbyggnadssektorn föreslå en strategi för utveckling av digital modellbaserad informationshantering och industriella processer. I arbetet har ett stort antal aktörer medverkat från fastighetsägare, arkitekter och konsulter, entreprenörer, materialindustrin och myndigheter. Vi har även haft ett nära samarbete med IT- och telekomindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Agendans insatser är indelade i fyra innovationsområden: Process- och strukturförnyelse, Affärsmodeller och Implementering, Standardisering samt Kompetenslyft. Insatserna kommer att leda till stora strukturförändringar i sektorn och skapa effekter som kortade ledtider, minskade kostnader, ökad brukarnyta och ökad produktivitet. I förlängningen innebär det även ett ökat bostadsbyggande, robust infrastruktur, och internationellt ökad konkurrenskraft. En samhällsbyggnadssektor i världsklass som också utgör bas för hur vi lever, bor, arbetar och reser.

Upplägg och genomförande

Arbetet med agendan har genomförts med ett brett deltagande från näringsliv, akademi och offentlig sektor. I den första fasen med arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp med totalt 25 organisationer representerade. För att samla in perspektiv och öppna upp för andra aktörer har dessutom ett antal dokumenterade workshops hållits samt ett större remisseminarium. I den andra fasen kondenserades arbetet av en mindre arbetsgrupp som förankrat resultatet i en remissomgång bland ett tiotal företag och myndigheter. Totalt bedöms över 150 personer ha medverkat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.