Hydrografi i nätverk

Diarienummer 2014-03050
Koordinator LANTMÄTERIET
Bidrag från Vinnova 1 651 688 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet genomför ett omfattande arbete med samverkan och kommunikation för att skapa efterfrågade, lättillgängliga och kombinerbar hydrografidata. Lantmäteriet och SMHI samverkar för att tillgängliggöra nätverksbildad hydrografidata. Som stöd nyttjas gemensamma arbetsrutiner för en effektiv produktion och kvalitetssäkrad data. Samverkan och kommunikation med externa användare bl a användarmedverkan vid tester, presentationer vid konferenser nationellt/internationellt, deltagande vid workshopar. Påbörjat arbetet fortsätter samt vidareutvecklas framöver.

Resultat och förväntade effekter

I datamängden behandlas varje sjö och vattendrag som egna objekt med klara avgränsningar och unika identiteter vilket skapar möjligheter att koppla annan information till objekten. Med hjälp av flödesnätverket finns förutsättningar att se hur ämnen, i samband med t ex kemikalieutsläpp eller övergödning, sprider sig via olika vattenflöden samt beräkna spridningshastighet och utspädning. Datamängden förväntas göra åtgärdsarbete inom miljösektorn effektivare och enklare såväl på lokal och regional nivå samt vid internationell rapportering.

Upplägg och genomförande

Grundläggande kartdata har kompletterats och objekten har kopplats ihop för att visa vattnets huvudsakliga flödesriktning från källorna till havet. Externa användare har testat och utvärderat datainnehåll och produktformat. Kravspecifikationen är beslutad utifrån standarder och användarnas återkoppling. Nya webbtjänster har utvecklats och anpassats till standarder och leveransformatet GML. Nya arbetsrutiner för produktion och tillhandahållande av hydrografidata finns framtagna vilka kommer nyttjas för kommande ajourhållning och utveckling av produkter.

Externa länkar

Geodataportalen med info om tjänsterna Avrinningsområden, Hydrografi nedladdning, Hydrografi Visning Inspire Projektsida med information om bl a testdata, produkter, planer och utfall

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.