HTA projekt

Diarienummer 2015-03327
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 110 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka förståelsen för vad Health Technology Assessment, HTA, för medicinteknik innebär och hur det kan fungera som beslutsunderlag vid införande av medicinteknik i vården. Målet var att bygga och vidareutveckla en kunskapsbas om HTA som kan fungera som stöd till företag och även till vården. Projektet identifierade att det krävs mer omfattande förändringsprocesser för utveckla en fungerande HTA-metodik som stimulerar framtagande och användning av innovativa produkter och behandlingsmetoder i vård och omsorg än projektets löptid tillät.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att en gemensam kunskapsbas om HTA har byggts och vidareutvecklats och som fungerar som stöd till företag, vård och andra relevanta intressenter. Projektet har även arbetat med att synliggöra de möjligheter och utmaningar som en bredare användning av HTA för medicinteknik kan ha för vård och omsorg och företag, att skapa tydligare förståelse mellan upphandlande myndigheter och HTA-avdelningar samt hur beslutsunderlag från myndigheterna kan nå beslutsfattare i högre utsträckning.

Upplägg och genomförande

Projekt startade med en nulägesbeskrivning innehållande vem som gör vad rörande HTA, vad en HTA-rapport innehåller, vad medicinteknik är, hur den regleras och utvärderas. En gemensam HTA-terminologi arbetades fram. Tre av delprojekten var genomförandet av en workshop med företag som grund för framtagande av en utbildning, en case-studie om hur ett mindre bolag arbetar med kliniska studier samt en heldagskonferens med kunskapsutbyte mellan alla relevanta aktörer. Projektgruppen har löpande fört dialog med lokala HTA-avdelningar på region/landstingsnivå samt universitet.

Externa länkar

Kort sammanfattning från konferensen den 17 november 2017

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.