Högstadiet på fler språk

Diarienummer 2013-05531
Koordinator KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 969 314 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte och nått sitt mål. Målet för projektet har varit att översätta ett redan befintligt e-läromedel från svenska till arabiska och testa det på nyanlända högstadieelever och utvärdera effekterna av att ge dem ämnesundervisning på sitt förstaspråk; hur det påverkas elevernas kunskapsnivåer samt vilken samhällsekonomisk nytta metoden ger i förhållande till kostnaden. Projektet har gjort allt det inom givna tids- och budgetramar.

Resultat och förväntade effekter

Ett översatt e-läromedel som detta har följande positiva effekter: - Svensklärandet blir mer effektivt - ämneslärandet blir mer effektivt och kan påbörjas mycket tidigare - Studiehandledningen effektiviseras väsentligt - Föräldrar till nyanlända elever integreras i skolarbetet Att inte uppnå gymnasiebehörighet leder ofta till ett livslångt utanförskap som kostar samhället 10-15 Mkr. 28% av nyanlända uppnår gymnasiebehörighet. Att översätta hela det befintliga e-läromedlet till fyra invandrarspråk skulle kosta ca 20 Mkr och betala sig om 2 fler når behörighet.

Upplägg och genomförande

Att översätta från svenska till arabiska har varit svårare och mer resurskrävande än väntat. Att få skolor att testa ett nytt läromedel mitt i en termin under en period med mycket ledighet, nationella prov och betygssättning har varit utmanande. I övrigt har upplägg och genomförande fungerat bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.