Hälso och sjukvårdens information- statens, Industrins och akademins behov

Diarienummer 2015-06411
Koordinator Karolinska Institutet - Osher centrum för integrativ medicin OCIM
Bidrag från Vinnova 3 356 587 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att få en dialog omkring centrala frågor inom området semantisk interoperabilitet samt att höja beredskapen inom upphandlingsprojektet 3R för samverkan med industri och forskning anses uppnått. Kommunikation kring kommande behov och ytterligare satsningar är genomförd. Kommunikation med SKL pågående. Den statliga samordnaren för Life Science har mottagit utredningens innehåll och bearbetning pågår av implementeringen av de framlagda förslagen.

Resultat och förväntade effekter

En rapport om hur vägen till semantisk interoperabilitet inom hälso och sjukvårdens informationssystem är framlagd. Analysen har resulterat i 4 strategier om hur detta skulle kunna nås. Samtliga mottagare har ställt sig positiva till slutsatserna och flera implementeringsprojekt är nu igång på basen av utredningens resultat.

Upplägg och genomförande

4 analyser har genomförts: Standarder för medicinsk informatik, vägar för samverkan inom innovation inom hälso och sjukvård, kompetensen för förvaltning av medicinsk informatik lokalt och slutligen vägen till semantisk interoperabilitet i svensk hälso och sjukvård baserad på internationella standarder. Huvudrapporten har vägt samman delrapporternas innehåll för att ta fram 4 pragmatiska strategier som leder mot semantisk interoperabilitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.