Hållbara proteinflöden och -produkter i livsmedelskedjan

Diarienummer 2012-03613
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla projektiden och komplettera projektgruppen. Projektiden har konkretiserats och två centala forskningsfrågor har identifierats. Projektets metodutvekling kommer att fokusera på produkter och produktionssystem som baseras på idisslare, dock kommer proteinprodukter från eneklmagade djur och vegetabilier att ingå i fallstudier där metodiken appliceras. Ytterligare en akademisk partner har involverats, liksom två till femytterligare företag/organisationer (deadline för ansökan är 11/6, och alla har inte fattat formellt beslut i skrivande stund).

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har kunskapen om forskningsområdet byggts upp, både inom projektgruppen och via de kontakter som tagits. Med största sannolikhet kommer en ansökan om ett fullskaligt projekt att skickas in till utlysningen inom TvärLivs 11/6.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes projektinterna möten för att identifiera lämpliga forskningsmiljöer som krävdes för att nå projektets övergripande mål. Dessutom bearbetades projektideen, främst genom att konkretisera forskningsfrågan och diskutera avgränsningar, generaliserbarhet och nyttan av projektet. Relevanta företag och organisationer kontaktades och en workshop där projektet diskuterades har arrangerats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.