Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer

Diarienummer 2013-02673
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 2 815 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte att skapa praktisk och teoretisk kunskap om jämställdhet/ojämställdhet I skogsnäringens arbetsorganisationer samt att vidareutveckla metoder för jämställdhetsinsatser i skogsnäringens arbetsorganisationer har uppfyllts genom bollplankande, workshops och designteams med skogsrelaterade företag, myndigheter och organisationer. Slutsatserna har sammanställt i rapporten ´Skogsnäringens genusmönster och jämställdhetsåtgärder samlade erfarenheter från Luleå tekniska universitet´.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade resultat var design av jämställda arbetsplatser i skogsnäringen, vilket har möjliggjorts genom bollplankande, workshops och designteams i Sveaskog respektive Skogstekniska klustret och dess medlemsföretag. Detta har resulterat i olika strategiska åtgärder i organisationerna, såsom utbildning i genus och jämställdhet för företagens chefer och medarbetare, samt revidering av jämställdhetsplan, affärsplan, befattningsbeskrivningar och rekryteringsförfaranden.

Upplägg och genomförande

I projektet har Sveaskog respektive Skogstekniska klustret och dess medlemsföretag deltagit i en interaktiv process där bollplankande, workshops och designteams använts för att skapa praktisk och teoretisk kunskap om jämställdhet/ojämställdhet I skogsnäringens arbetsorganisationer. även andra skogsrelaterade företag, myndigheter och organisationer har nåtts via två projektkonferenser. Projekttiden har rymt utveckling och genomförande av vissa jämställdhetsinsatser i de deltagande företagen.

Externa länkar

http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Fran-macho-till-modern-Jamstalldhet-i-skogsbrukets-arbetsorganisationer-1.113669

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.