Framtidens nyhetsjournalistik i den digitala eran

Diarienummer 2016-02808
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 577 622 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att 1) förse medieföretagen med nya kunskaper för utvecklandet av nya affärsmodeller för nyhetsjournalistik och 2) lägga grunden för fortsatt forskning. Måluppfyllelse har nåtts genom att metoder och dataprogram utvecklats för insamling av digitala spår och enkätsvar avseende nyhetskonsumtion, att sådana och kvalitativa data har insamlats och analyserats, att litteratur studerats samt att resultat presenterats för medieföretagen (projektpartnerna).

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat metoder och ett dataprogram för insamling av digitala spår (samtidigt med enkätdata), data för genomförda och fortsatta analyser samt kunskaper om människors nyhetskonsumtion från dessa analyser och från litteraturstudier. En bra grund för fortsatt forskning är därmed lagd, och förhoppningsvis kan medieföretagen ta till vara detta för fortsatt produkt- och affärsutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i delprojekt: 1) plattform för insamling av digitala spår hos medieföretagens användare och av enkätdata samt insamling och analyser av sådana data, 2) utveckling av program för och insamling och analyser av delningsbeteenden på Facebook, 3) litteraturstudie om digital nyhetskonsumtion och 4) insamling och analys av kvalitativa data, samt avrapporteringar till medieföretagen. Tekniska problem har uppstått men lösts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.