Framtidens återvinningscentral

Diarienummer 2014-05867
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: att inom NDS skapa en innovativ lösning för hantering av grovavfall. att testa innovationsupphandling som verktyg att öka kompetensen i organisationerna. att driva på utvecklingen. att hantera komplexa frågeställningar tillsammans med olika aktörer som kan samlas kring återbruk. Uppfyllelsen: - en innovativ lösning för en temporär och permanent återbrukscentral är framtagen - upphandlingsformen är testad och har gett resultat - kompetensökning - utvecklingen har drivits på - ett koncept där få fler aktörer att samlas kring återbruk har utarbetats, och ska testas

Resultat och förväntade effekter

Projekt mål: Mätbart uppåt i avfallstrappan. Attraktiv samlingsplats, Ta utgångspunkt i människors behov. Skapa förståelse för konsumtion, återvinning och återbruk. Genom att skapa en trevlig plats där flera funktioner ryms och att ha kunnig personal skapas förutsättningar till mer återbruk. I testet gick 40% till återbruk lokalt. Ytterligare 35% sorterades ut och lämnades till Myrorna. Anpassning till de boendes tider och behov uppskattades (öppettider, på plats en längre tid, lättillgängligt). Hur man arbetar med lärande och skapar förståelse bör man dock fundera över.

Upplägg och genomförande

Innovationsupphandlingen var den första av sitt slag som genomfördes inom organisationen. Utformningen av anbudsunderlaget tog lång tid vilket innebar att anbuds- och genomförandetiden blev något kort. Sex intressanta förslag i samverkan mellan arkitekter och avfallsexperter, inkom. Det gemensamma budskapet var; återbruk och avfallshantering måste få en mer central plats i vår stad. Upphandlingsformen är intressant och kommer användas fler gånger. Genom upphandlingen har SVAAB och NDS fått nya uppslag på som kommer att påverka grovavfallshanteringen i Stockholm i stort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.