Framtida urbana försörjnings- och resurssystem för svartvatten och matavfall

Diarienummer 2014-01502
Koordinator NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB - NSVA, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa tillväxt genom att ta fram konkreta lösningar som vi kan kommersialisera, implementera i stadsförnyelseprojektet H+ i första hand som sedan kan implementeras i fler områden och på sikt exporteras till andra marknader i Sverige och utomlands. Målet är att använda tävlingsformen som en modell för att generera radikalt annorlunda lösningar som kan ligga till grund för nya affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen förväntas resultera i nya tekniska innovationer för det sorterande systemet som till exempel ökar effektiviteten, optimerar värdet på avfallet, rationella idéer som sänker kostnaden i systemet. Innovationer som ökar återkoppling, motivation, användning och önskat beteende hos brukaren väntas också genereras. Detta kan vara i form av ett belönings- eller informationssystem.

Upplägg och genomförande

Tävlingsprocessens tre steg 1. Deltagarna skickar in kort video/text/illustration som beskriver deras idé. 2. Efter en första gallring får ett antal deltagare göra en enkel prototyp, skiss. Hjälp av det lokala innovationssystemet kommer att erhållas i denna fas. 3. I slutet väljs fem finalister ut inom respektive område, Teknik respektive Brukare/beteende. Inför finalen erhålls stöd för konceptutveckling och presentation av sin idé. Möjlighet till interaktion med problemägare och slutanvändare erbjuds också.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.