Forum för tjänsteinnovation

Diarienummer 2014-06002
Koordinator ALMEGA Aktiebolag - ALMEGA Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att initiera implementeringen av den strategiska agendan för tjänsteinnovation. Målet var att genom ett antal aktiviteter etablera ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika aktörer med behov av ökade kunskaper kring tjänsteinnovation. Genom projektet har vi skapat den mötesplats för utbyten som projektet syftade till, såväl inom akademien som mellan akademi och företag. De mål för ökad samverkan, ökade kunskaper och utvecklade metoder har på det stora hela uppnåtts på ett tillfredsställande sätt.

Resultat och förväntade effekter

Genom aktiviteter och experimenterande kring olika former för samverkan mellan olika aktörer har vi skapat verktyg, metoder och kontaktytor mellan näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som sammantaget genererat och framgent kommer att generera utbyte av kunskap och erfarenheter kring tjänsteinnovation och tjänsteutveckling på ett sätt som bör bidra till ökad förståelse för hur tjänsteinnovation kan bidra till stärkt konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Projektet har till stora delar genomförts i enlighet med projektplanen och våra aktiviteter har fått det gensvar vi önskat. Den största utmaningen har varit att skapa former för strukturerad samordning av den akademiska kompetensen inom området och vi fick testa oss fram för att finna formerna för detta. Istället för att genomföra en studieresa valde vi att bjuda in till internationella erfarenhetsutbyten i Sverige, då vi bedömde detta som en mer effektiv metod för kunskapsöverföring.

Externa länkar

Webbplatsen utgör plattform för den digitala mötesplatsen för alla aktörer med intressen inom tjänsteinnovation. Genom samverkan med projektet Ökad innovationskraft. Se bilaga 2 för mer information och bakgrund.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.