Förstudie om alternativ uppvärmning av spannmålstorkar

Diarienummer
Koordinator AKTIEBOLAGET AKRON-MASKINER
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens syfte var att analysera möjligheterna att minska lantbrukets oljeberoende genom att studera en av de största energiförbrukande processerna, spannmålstorkning. Teknikförslag har tagits fram i två steg. Det första steget bestod i att analysera möjligheterna att effektivisera befintliga torkar genom att minska värmeförlusterna och förbättra effektiviteten. Det andra steget bestod av att generera koncept för att ersätta olja som bränsle. Slutmålet var att presentera en eller flera tänkbara lösningar som kan användas för en demonstrationsanläggning.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visar på en stor möjlighet att redan idag minska den totala energiförbrukningen och samtidigt gå ifrån olja som primärt bränsle vid spannmålstorkning. Det är möjligt att effektivisera torkprocessen genom att optimera flöden av spannmål och torkluft samt vidareutveckla konceptet värmeåtervinning. Utgående från gårdens förutsättningar kan uppvärmningssystemet anpassas genom att välja rätt bränsle och teknik. Studien har resulterat i ett förslag till demonstrationsanläggning.

Upplägg och genomförande

Förstudien har utförts enligt projektplanen med studier av tekniker som idag är befintliga såväl som på forskningsstadiet. Parterna har haft regelbundna möten och deltagit på seminarier och konferenser som behandlat ämnet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.