Förstudie av centrumdefekter och porositet i valsad och smidd stång

Diarienummer 2014-01891
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avd VB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2014-00838-en

Syfte och mål

Projektet har besvarat frågeställningar i anslutning till centrumfel vid varmvalsning och friformssmide av stång. Vid produktion av större dimensioner kan defekter och porer finnas kvar genom hela produktionskedjan. Den här studien ger en litteraturöversikt, resultat från praktiska försök och FE-simuleringar av porförslutning vid valsning och friformssmide. Den identifierar sätt att förbättra produktionen och tillfredsställa kundkrav på högre kvalitet och utökade dimensionsområden.

Resultat och förväntade effekter

Studien visar att porer och inneslutningar är resultat av anrikningar i segrade volymer, hur segringar relateras till stelningsprocessen och hur karbider kan lösas upp. Kompressionsförsök visar hur hydrostatiskt tryck ger en plastisk deformation som gör att porer kan förslutas via självdiffusion. Ett internt porförslutningsindex kan beräknas för att optimera processen. Förekomst av oxider i poren ger sämre förslutning vid bearbetning. Förväntade effekter är att gjutningsprocessen kan optimeras och att kritiska valsningsparametrar för porförslutning kan appliceras.

Upplägg och genomförande

Inom projektet bildades en kommitté där deltagande organisationer och industriella partners ingick. En workshop med deltagarna har genomförts där projektet presenterades och företagen berättade om sina problem inom området. Projektupplägget avseende litteraturstudier, undersökningar på industrin och FE-analyser fastställdes. Arbetsuppgifterna fördelades mellan utförarna och resultaten diskuterades under möten med kommittén. Vid en avslutande workshop har resultaten presenterats för industrin och de finns också redovisade i projektets slutrapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.