Forskningssamarbete inom förbränning för tillverkning av järnmalmspellet

Diarienummer 2015-04919
Koordinator Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 449 315 kronor
Projektets löptid februari 2016 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2015-09-16

Syfte och mål

Forskningsprojektet genomfördes i samarbete mellan LKAB och University of Adelaide, Australien. Målet var att öka personlig kompetens och erfarenhet i metoder för att analysera experimentella data från FoU-arbetet inom förbränning i roterugnar som är en del av LKAB:s tillverkningsprocess. Projektarbetet har lett till att en lämplig arbetsmetod har tagits fram och använts. Genom detta arbete har ny och djupare kunskap i ämnet erhållits. Samarbetet med den internationell organisationen har lett till utökat nätverk inom kunskapsområdet.

Resultat och förväntade effekter

Ny och djupare kunskap inom ämnet har erhållits. Samarbetet med den internationell organisationen har lett till utökat nätverk inom kunskapsområdet. Förväntad effekt är ökade möjligheter till karriärutveckling inom kompetensområdet, ökade möjligheter till processutveckling och innovation och ökade möjligheter till samarbete inom etablerat nätverk.

Upplägg och genomförande

Tillvägagångssättet för att nå projektets mål var att arbeta tillsammans med expertkompetens vid University of Adelaide för att använda deras erfarenhet och forskningsnätverk. Arbetet hade konkreta mål kopplade till LKAB:s processteknik vilket underlättade styrning av projektarbetet. Kunskapsutbyte skedde vid återkommande möte för coachning/mentorskap då uppnådda resultat diskuterades och fortsatt arbete planerades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.