Forskarstöd - Lärande nätverk inom hälsa-och sjukvård

Diarienummer 2015-06681
Koordinator Spetsa AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

2015 initierade Vinnova en satsning på forskarstödda nätverk för ökad innovationsförmåga inom hälso- och sjukvården. Fem forskarstödda nätverk beviljades medel. Nätverken fungerade väl som arenor för lärande. Forskarna kunde bidra till en fördjupad analys och reflektion. Lokala erfarenheter kunde sättas in i ett sammanhang. De nationella träffarna för nätverksledarna innebar ett stöd och ett tillfälle för gemensam reflektion där viktig, forskningsbaserad kunskap kunde skapas.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna var nöjda med nätverksträffarna och stödet från forskarna under och mellan träffarna. Det gick att urskilja konkreta resultatet i de utvecklingsarbeten som pågick. Arbetet blev mer medvetet och strategiskt genom möjligheten till lärande och kritisk distans. En svaghet i de flesta nätverken var dock att den högsta ledningen på sjukhusen inte var aktivt involverad. Resultaten var därför koncentrerade till de deltagande individernas förståelse och insikter och kopplat till det utvecklingsarbete som de var direkt involverade i.

Upplägg och genomförande

Varje nätverk hade 4-5 nätverksträffar. Upplägget var ofta en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och diskussioner. Kombinationen av forskning och praktik gjorde det möjligt att fördjupa analysen utifrån praktiska problemställningar. De nätverk som arbetade med hemuppgifter mellan nätverksträffarna kom längst i kunskapsbildningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.