Förbättrad prestanda för elektrokroma folier

Diarienummer 2018-01834
Koordinator ChromoGenics AB
Bidrag från Vinnova 1 186 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Dynamiska solskydd baserade på elektrokrom teknik minskar energibehovet för kylning samtidigt som den tillåter visuell kontakt mellan inomhus- och utomhusmiljön. Projektet syftar till att presentera en elektrokrom demo-prototyp av kombinationen WO3/Prussian Blue där transmittansen i det ljusa läget överträffar det som marknaden för aktiva solskydd erbjuder idag. Inom projekets målsättning ryms vidare demonstration av testdata som visar på kundanpassad långtidsstabilitet.

Förväntade effekter och resultat

Den elektrokroma teknologin har redan attraherat stort intresse och en förbättring av kunderbjudandet inom områdena som berör hög transmittans och färgneutralitet bedöms därför påskynda maknadspenetrationen som helhet. Vidare förväntas breddningen av produktportföljen bidra till accelererad validering av den elektrokroma tekniken då fler valmöjligheter indikerar ökad mognad. Det senare är av yttersta vikt då den primära målgruppen representerar en konservativ bransch.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är av en natur som innebär att en mängd delmoment är nödvändiga att genomföra för framgång i projektet som helhet. Den komplexitet som detta innebär bärs upp av en väl strukturerad arbetsplan innehållande sex arbetspaket samt en täckande kompetens inom arbetsgruppen. Vi bedömer att den största utmaningen sker under projekts initiala delar som fokuserar på tillverkningen av homogena elektroder baserade på Prussian Blue.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.