Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 3 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Syfte och mål

Målet med projektet är att bidra till utveckling av additiv tillverkning för möjliggörande av innovativa produkter och processer och snabbare anpassning till marknadsbehov. Projektet adresserar området flexibel produktion. Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med hög materialkostnad. Detta skall visas genom valda applikationer som definierats av projektkonstellationen när det gäller induktorer där koppar används och inom övriga tillämpningar där behov av ny tillverkning av kopparbaserade produkter är av intresse.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet utvecklas dels metoder för framtagning av avancerade komponenter och dels utvecklas kunnande kring hur ny teknik kan tillämpas för att korta ledtider och ökad flexibilitet genom additiv tillverkning. Förutom stöd till framtida specifika material- och produktlösningar förväntas spridningseffekter till andra produktområden. Vidare skapas förutsättningar för ny teknik och samverkan mellan nya aktörer inom nya produktområden där ledtider och produktmervärden är centrala.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet studeras och utvecklas lösningar med de pulverbäddbaserade teknikerna selektiv lasersmältning (LS) och binder jetting (BJ). Projektet innefattar insatser inom design för additiv tillverkning av kopparbaserade produkter, materialdriven processoptimering till slutlig utveckling och utvärdering av de valda demonstratorerna i en logisk följd. Speciella insatser för resultatspridning ingår även på både nationell och internationell nivå. För respektive tillämpning adresseras därmed hela värdekedjan från pulvertillverkning till slutprodukt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.