Finansiering av startupföretag: Studier om tidig finansiering och dess effekt på företagsutveckling

Diarienummer 2014-04006
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 695 277 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

I stort sett har vi beforskat de områden som projektplanen beskrev med ett par undantag. Vi har undersökt företagsvärdering, vilket inte specificerades i projektplanen. Vi har inte djupstuderat lånebaserad finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Under perioden har vi fått två papper publicerade i akademiska tidskrifter och ett där vi får återkomma efter mer data-insamling. Utöver det har vi sammanställt fyra rapporter samt presenterat våra resultat vid fyra akademiska konferenser. Vi har också presenterat våra resultat för praktiker, såsom Almi, Vinnova, under Almedalsveckan, etc.

Upplägg och genomförande

Flertalet av studierna är kvantitativa till sin natur där vi har identifierat problemområden, ställt upp hypoteser, samlat in stora mängder data från såväl primära som sekundära källor, och sedan testat hypoteser. I något fall har vi gjort en kvalitativ studie. Våra resultat har sedan ställts samman i akademiska artiklar eller forskningsrapporter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.