Få sex att funka! Normkritisk sexualundervisning från ett funktionsnedsättningsperspektiv.

Diarienummer 2014-02639
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Fakulteten för samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsstudier - Genusvetenskap, Växjö
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien Få sex att funka har uppfyllt sitt syfte genom att i en intervjustudie ta fram ny kunskap om målgruppens behov samt identifiera en bristande kunskapsnivå som finns kring sexualitet och funktionsnedsättningar inom skolans område. Genom rundabordssamtal har vi stimulerat intresse för frågorna, möjliggjort samverkan och nätverkande mellan centrala aktörer inom fältet. Vi har identifierat områden med innovationspotential samt organisationer som jobbar inom fältet.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har bidragit till att öka kunskapen om hur personer med funktionsnedsättning upplever sexualupplysningen inom skolan. Genom vår rapport kan dessa insikter spridas. Kartläggningen av verksamheter och projekt visar vilka idéer och innovationer som finns men också på hur området kan utvecklas, exempelvis inom vårdsektorn. De samtal vi haft med andra aktörer på området har skapat ökad medvetenhet av existerande behov och vikten av normkritsika angreppssätt. Erfarenhetsutbytet har skapat en helhetssyn och som kan ge goda möjligheter för nya innovationsidéer att växa.

Upplägg och genomförande

Förstudien började med research på området följt av intervjustudien, behovsanalys, innovationsutveckling och rundabordsamtal. Efteranalysen visar dock att det hade varit gynnsamt att ha fler möten tidigare i processen, samt involverat fler samhällsaktörer. Representanter från vård, skola, intresseorganisationer och privata aktörer skulle ha kunnat diskutera mer kring behov, innovation och samverkan. Det upplägget tror vi skulle ha stimulerat intresse för frågan bredare och givit oss en bättre innovationshöjd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.