European Metrology Programme for Innovation and Research, EMPIR, tilläggsfinansiering 2014-2015

Diarienummer 2014-06095
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det av EURAMET och EU-kommissionen initierade artikel-185 programmet EMPIR, European Metrology Programme for Innovation and Research, startade 2014 med sina första utlysningar. Programmet syftar till att öka effektivitet, kvalitet, synliggörande och nyttiggörande av den metrologiska infrastruktur, Riksmätplatser (eng. National Metrology Institute -NMI) som finns i alla europeiska länder. Programmet som helhet liksom de projekt som beviljas skall gagna samhälle och näringsliv. EMPIR-programmet i sin helhet pågår till 2024 med sin sista utlysning 2020.

Resultat och förväntade effekter

EMPIR och dess föregångare European Metrology Research Programme (EMRP) genomgår i höst en utvärdering/effektanalys som genomförs av EU-kommissionen i samarbete med EURAMET (samarbetsorganisation för Europeiska NMIer). De preliminära resultaten av utvärderingen grundar sig på flera KPIer samt enkätsvar från departements, myndighets- och slutanvändarnivåer. Programmet och de ingående projekten får genomgående höga betyg från alla intressenter. Slutsatserna är att EMPIR leder till både högre effektivitet, kvalitet, synliggörande och direkt nyttiggörande av NMIerna.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av EMPIR i Sverige har under 2014 inneburit att SP var med i 9 ansökningar varav 4 beviljades. Dessa startade sommaren 2015. Vid detta rapporteringstillfällen har även projekt som beviljats inom ramen för utlysningen år 2 dvs 2015 hunnit starta upp. SP deltog i 12 ansökningar varav 8 beviljades och startade under sommaren 2016. Antalet inlämnade ansökningar följer strikt de nationella ekonomiska ramar som Sverige åtagit sig att göra. Utfallet av ansökningarna under 2014-2015 överskred med råge normal ´hitrate´ både vad gäller antal och ekonomisk omfattning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.