ETTpush, skogsfordon med kompletterande drivning på traileraxlar för energibesparing och ökad framkomlighet

Diarienummer 2014-05593
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 1 070 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för projektet har varit att visa * hur en virkesbil med en något effektsvagare motor kan klara tunga transporter, om den har tillgång till extra effekt då ekipaget ska starta * att detta kan medföra lägre drivmedelsbehov för transporten som helhet. * att man genom att lasta fyra lägre virkestravar istället för de normala tre, ytterligare kan sänka bränsleförbrukningen, Projektet har uppnått dessa mål.

Resultat och förväntade effekter

Push-funktionen gav väsentligt högre dragkraft (tillgänglig dragkraft ökade med 34 %, 57 kN jämfört med 42 kN på grus). Detta ökar framkomlighet för virkesbilen och bidrar till en säkrare arbetssituation för föraren. Projektet demonstrerar att försöksfordonet som lastats med fyra travar, trots högre fordons, har signifikant lägre bränsleförbrukning per tonkm än ett normalfordon lastat med tre högre travar. Besparingen uppgår för ett virkesfordon i normal drift till ca 1 kubikmeter diesel/år. Fordon med fyra travar får högre lastfyllnad, blir stabilare och är säkrare i trafiken.

Upplägg och genomförande

Ett fordon, med längre lastbärare med plats för fyra travar , utrustades med ett hydrauliskt hybridsystem och jämfördes med en "identisk" dragbil utrustad med ett normalt efterfordon för tre travar. Fordonens styrgeometri, dragkraft, och bränsleförbrukning mättes under jämförbara förhållanden, experimentellt samt under 10 månaders praktisk drift. Resultaten analyserades genom Skogforsks rutiner för uppföljning av virkesfordon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.