eTjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård möjlighetsanalys för tillvaratagande av behovsanalys

Diarienummer 2014-00168
Koordinator JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING - Qulturum
Bidrag från Vinnova 229 027 kronor
Projektets löptid mars 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att analysera möjliga och testbara lösningar för att förbättra egenvården hos patienter med hjärtsvikt. Av 24 identifierade lösningar har fem valts ut; optilogg, Min hälsoplan/videosamtal, Fysiskt kit, Informationssidor på webben och lärcafé. En plan för pilottest och resursanalys har tagits fram. Projektet har pågått i sju månader.

Resultat och förväntade effekter

Projektet identifierade 24 möjliga lösningar baserat på behovsanalysen. Av dessa var ca 50 % föreslagna av patienter/närstående eller vårdpersonal. Av 58 formulerade behovsområden kan dessa möjliga lösningar ses svara på 39 stycken. Efter att urval gjorts utifrån tid och resurser kvarstod fem stycken vilka alla senare bedömdes utgöra tillräcklig patientnytta för att kvalificera sig. Rekommenderat vägval är att genomföra pilottest av alla fem lösningarna under perioden 1 nov 2014 31 april 2015.

Upplägg och genomförande

Möjlighetsanalysen har fungerat som ett delprojekt där resultatet från den föregående behovsanalysen använts och där leveranserna kommer vara input i den efterföljande testfasen. Projektorganisationen utgjordes av en tvärprofessionell projektgrupp. Arbetet leddes av en utvecklingsledare från Landstingets utvecklings och innovationsenhet Qulturum. övriga deltagare var experter inom området Inköp, IT, Vårdsystem, Patienterfarenheter, Forskning och Medicin.

Externa länkar

Webbplats för projektet Heal-IT

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.